Điều Khoản Sử Dụng

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Kiemtien24h.VN. Lưu ý rằng bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn đồng ý với những Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không sử dụng Trang này.

Tổng quan

Website này và mọi trang phụ liên quan (gọi chung là “Trang”) được xuất bản và duy trì bởi Kiemtien24h.VN. hoặc các công ty con hay văn phòng chi nhánh của công ty (gọi chung là “Kiếm tiền 24h”). Khi sử dụng Trang, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong thông báo pháp lý này, trong Chính sách bảo mật và mọi luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là ” Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố mình có quyền hợp pháp để chấp nhận Điều khoản sử dụng này thay mặt cho chính bạn cũng như cho bất cứ bên nào mà bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này. Do vậy, bạn nên vào các trang này mỗi khi truy cập Trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi đã thay đổi hoặc chỉnh sửa những Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên Trang có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể của bạn, hoặc không có sẵn ở nơi nào cả. Việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ này trên Trang chỉ nhằm mục đích thông tin và không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ có sẵn ở một quốc gia, địa điểm hay khu vực nào cụ thể. Bạn nên kiểm tra với đại diện ủy quyền của Kiemtien24h.VN tại địa phương về tính có sẵn của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể tại khu vực của bạn.

Mọi ứng dụng và tính năng của Trang và dịch vụ có thể tùy thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng của bạn, định dạng nội dung và khả năng tương thích của các thiết bị cần thiết cho việc sử dụng. Vui lòng xác nhận tính khả dụng của dịch vụ tại địa phương với nhà khai thác mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đôi khi Trang có thể tạm thời không có sẵn do việc bảo trì hoặc vì bất cứ lý do nào khác. Ngoài ra, Kiemtien24h.VN có thể ngừng cung cấp Trang hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất kỳ lúc nào.

Bất cứ dịch vụ nào trong các dịch vụ này đều có thể phải chịu hoặc phát sinh cước phí. Nếu phát sinh bất cứ khoản phí nào thì các khoản phí đó sẽ được thông báo riêng cùng với dịch vụ hiện hành.

Sử dụng Trang này có thể liên quan đến việc gửi dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ mạng mà bạn có thể phải trả phí. Kiemtien24h.VN không chịu trách nhiệm về mọi khoản phí như vậy.

Quyền sở hữu

Mọi tài liệu, bao gồm mọi hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, các nút, từ khóa, siêu mã và ‘giao diện’ chung, (“Nội dung”), có trên Trang được bảo vệ bởi bản quyền theo các luật lệ quốc gia và hiệp ước quốc tế. Các nhãn hiệu, logo và biểu tượng công ty hiển thị trên Trang đều phải tuân thủ nhãn hiệu và các quyền hạn khác của Kiemtien24h.VN hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung ngoại trừ được nêu rõ ở đây. Vi phạm những Điều khoản sử dụng này có thể đồng nghĩa với việc vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan, và Kiemtien24h.VN hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan có thể cần khởi kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung cũng như các tài liệu được phân phát liên quan, miễn là các tài liệu này chỉ được dùng cho mục đích thông tin và mục đích cá nhân phi thương mại, và bạn phải ghi rõ nguồn tham khảo là từ Kiemtien24h.VN mỗi khi sử dụng tài liệu. Bạn không được phép trao đổi, chỉnh sửa, bán, thiết kế đối chiếu hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên Trang. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung có thể dùng để công bố công khai với điều kiện là phải nêu rõ nguồn gốc của thông tin.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đến Trang bằng email hoặc phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được xem là bí mật cũng như không thuộc sở hữu riêng. Kiemtien24h.VN có toàn quyền sử dụng mà không phải đền bù cho bạn về mọi khái niệm, ý tưởng, bí quyết hoặc kỹ xảo có trong mọi thông tin mà bạn gửi lên Trang cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rõ rằng Kiemtien24h.VN không bắt buộc phải dùng mọi ý tưởng hoặc tài liệu đó và bạn cũng không có quyền bắt buộc chúng tôi phải sử dụng.

Thông tin cá nhân nộp để Đăng ký, Sử dụng và chấm dứt dịch vụ

Người dùng các dịch vụ Kiemtien24h.VN được cung cấp qua Trang này đồng ý: (a) cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân như được thông báo qua mẫu Đăng ký người dùng (thông tin này là “Dữ liệu đăng ký”) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để thông tin luôn đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, hoặc nếu Kiemtien24h.VN có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng, không chính xác, chưa cập nhật hoặc chưa đầy đủ, thì Kiemtien24h.VN có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hoặc bạn có thể nhận thông tin xác nhận mật khẩu và tên đăng nhập sau khi hoàn tất quy trình đăng ký dịch vụ cụ thể. Các mật khẩu hoặc tên đăng nhập đó sẽ chỉ dành riêng cho bạn và bạn không được phép chuyển nhượng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu vả hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Kiemtien24h.VN về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc mọi vi phạm khác về bảo mật. Kiemtien24h.VN không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát hoặc thiệt hại phát sinh từ việc bạn không tuân thủ những Điều khoản sử dụng này.

Nếu không còn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình liên quan đến dịch vụ đó và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình được nữa. Nếu có dấu hiệu cho thấy bạn đang vi phạm những Điều khoản sử dụng này, Kiemtien24h.VN có thể hủy ngay quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, Kiemtien24h.VN có thể xóa tài khoản hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào một số phần nhất định trong các dịch vụ nếu bạn chưa truy cập hoặc sử dụng dịch vụ cụ thể trong vòng sáu (6) tháng qua.

Bạn hiểu rõ và xác nhận rằng, ngay sau khi xóa bỏ, một số tài liệu mà bạn đã đăng tải vẫn có thể được giữ lại làm tài liệu cất giữ và/hoặc lưu trữ.

Liên kết

Để tiện cho bạn, Trang có thể chứa các liên kết đến những trang trên Internet do các bên thứ ba sở hữu, công bố hoặc duy trì. Các trang liên kết không thuộc quyền quản lý của chúng tôi và do đó, Kiemtien24h.VN không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết đó. Kiemtien24h.VN nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng như không nhằm mục đích, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa Kiemtien24h.VN và bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về phía Kiemtien24h.VN đối với nội dung, lời khuyên, các bài giới thiệu, các sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất cứ sự xác nhận, bảo hành hay bảo đảm nào về các sản phẩm và dịch vụ hay hiệu quả hoặc chất lượng của chúng.

Bạn xác nhận rằng mình có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của mọi trang liên kết đó.

Phần mềm có sẵn trên Trang

Bất kỳ phần mềm nào có thể có sẵn để tải về từ Trang (“Phần mềm”) là sản phẩm bản quyền của Kiemtien24h.VN hoặc của các nhà cung cấp nội dung liên quan. Phần mềm có sẵn để tải về chỉ phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân của người dùng và việc sử dụng phần mềm phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận giấy phép người sử dụng vốn được kèm theo hoặc bao gồm trong Phần mềm (“Thỏa thuận giấy phép”). Mọi việc sao chép hay phân phối lại Phần mềm không tuân thủ Thỏa thuận giấy phép có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và hình sự.

KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC NỘI DUNG TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC TÁI BẢN PHẦN MỀM CHO BẤT KỲ MÁY CHỦ HOẶC ĐỊA ĐIỂM NÀO KHÁC ĐỂ TIẾP TỤC TÁI BẢN HAY PHÂN PHỐI ĐỀU BỊ TUYỆT ĐỐI NGHIÊM CẤM. PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN GIẤY PHÉP. NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC BẢO HÀNH THEO THỎA THUẬN GIẤY PHÉP, Kiemtien24h.VN THEO ĐÂY TỪ CHỐI MỌI CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ, QUYỀN HẠN VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG MẤT CẮP.

Bảo mật thông tin

Các đường truyền Internet thường không hoàn toàn được đảm bảo về tính bảo mật và độ an toàn. Bạn hiểu rằng mọi thông điệp hoặc thông tin mà bạn gửi trên Trang có thể bị người khác đọc hoặc chặn lại. Hơn nữa, bạn cũng không được cho bất cứ ai biết mật khẩu. Ngoài ra, nếu bạn dùng chung máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang và đóng cửa sổ trình duyệt khi đã sử dụng xong. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kiemtien24h.VN cũng sẽ không chịu trách nhiệm về mọi hành vi trái phép của các bên thứ ba liên quan đến âm mưu phá hỏng các giao thức bảo mật của Trang.

Giới hạn tuổi

Mọi người đều được hoan nghênh truy cập vào Trang. Tuy nhiên, nếu muốn tham gia vào các phần khác của Trang, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ hoặc nhóm, tham gia dự thi hoặc mua hàng trực tuyến, bạn phải đăng ký. Để đăng ký, bạn ít nhất phải đủ 15 tuổi và có được sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu bạn chưa đủ 18 tuổi. Nếu là trẻ vị thành niên ở nước sở tại, bạn phải nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (người đủ thẩm quyền về mặt pháp lý) xem xét Điều khoản sử dụng và hoàn tất mẫu đăng ký thay cho bạn và Điều khoản sử dụng sẽ áp dụng cho bạn.

Nội dung được nộp

Bạn có thể tải lên và/hoặc tải về nội dung. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, ảnh chụp, ảnh đồ họa, video, tin nhắn hoặc nội dung khác do bạn đăng tải (“Nội dung được nộp”) thuộc trách nhiệm duy nhất của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được nộp mà bạn tải lên, đăng tải, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn qua phương tiện khác. Kiemtien24h.VN không chịu trách nhiệm về mọi Nội dung được nộp này và bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về mọi nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến mọi Nội dung được nộp mà bạn truyền qua Trang dưới bất kỳ hình thức nào. Kiemtien24h.VN không kiểm soát nội dung và không đảm bảo trạng thái nguyên bản, độ chính xác, trung thực hoặc chất lượng của Nội dung hoặc không đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp những tài liệu mang tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối. Kiemtien24h.VN có quyền xóa nội dung bất kỳ lúc nào, kể cả không hạn chế đối với bất cứ nội dung nào mà Kiemtien24h.VN tự xác định là có tính xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối.

Quyền sở hữu Nội dung được nộp

Khi đăng tải Nội dung được nộp, bạn cho phép Kiemtien24h.VN sử dụng, sao chép, công bố công khai, hiển thị, phân phát và chỉnh sửa Nội dung được nộp theo cách thức không độc quyền, có thể chuyển nhượng, được trả phí đầy đủ, miễn phí tiền bản quyền, sử dụng lâu dài và không thể thu hồi. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các công việc phát sinh liên quan hoặc kết hợp Nội dung được nộp với các công việc khác cũng như cấp phép thêm cho nội dung tương tự.

Dịch vụ cụ thể

Kiemtien24h.VN có thể cung cấp cho người dùng cuối nhiều dịch vụ khác nhau (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, dịch vụ đồng bộ hóa). Bạn chịu trách nhiệm về mọi thông tin mà bạn đã đồng bộ hóa với điện thoại như: danh bạ, lịch, trang yêu thích, ghi nhớ, công việc, hình ảnh và các dữ liệu khác.

Mọi dữ liệu bạn gửi qua (các) dịch vụ sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của Kiemtien24h.VN. Bạn cấp cho Kiemtien24h.VN mọi giấy phép và quyền hạn cần thiết để xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn nhằm cung cấp cho bạn (các) dịch vụ.

Kiemtien24h.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với mọi hành vi xóa hoặc sự cố liên quạn đến việc xử lý, đồng bộ hóa hoặc lưu trữ dữ liệu của bạn. Kiemtien24h.VN không chịu trách nhiệm về mọi hành vi xóa bất kỳ dữ liệu nào.

TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO Kiemtien24h.VN CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HAY DO HẬU QUẢ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC VỀ MỌI HÀNH VI LƯU ĐÈ DỮ LIỆU HOẶC MỌI HÀNH VI XÓA DỮ LIỆU HOẶC TẬP TIN CÁ NHÂN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DANH BẠ, BÀI HÁT VÀ HÌNH ẢNH) VỐN XẢY RA DO SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO.

Bạn xác nhận rằng Kiemtien24h.VN có quyền xóa các dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào mà không cần lý do.

Ứng xử trực tuyến

Nếu phân phát nội dung hoặc thêm các nhận định, bạn cho phép Kiemtien24h.VN sửa đổi, sao chép, phân phát, tạo các phiên bản phát sinh và công bố nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện truyền tải mà Kiemtien24h.VN lựa chọn. Bạn tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình trên Trang. Dưới đây liệt kê một số, nhưng không phải tất cả, các vi phạm có thể dẫn đến việc chấm dứt khả năng truy cập của bạn vào Trang:

  • Truyền tải, công bố hoặc tiếp tay cho việc phân phát nội dung bất hợp pháp, phỉ báng, có hại, đe dọa, quấy rối, sỉ nhục, xúc phạm về mặt chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, tục tĩu, khêu gợi, khiêu dâm, làm mất danh dự hoặc có thể bị phản đối.
  • Quấy rối, đe dọa, gây cản trở hoặc quấy rầy người dùng khác dưới hình thức không mong muốn.
  • Công bố hoặc truyền tải mọi dữ liệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.
  • Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lăng mạ.
  • Mạo nhận người khác. Bạn không được phép mạo nhận người dùng khác hoặc bất cứ cá nhân nào khác.
  • Cố đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
  • Công bố mọi tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mãi.
  • Tải lên vi rút, phần mềm gián điệp hoặc chương trình phần mềm có hại hoặc độc hại khác.
  • Làm gián đoạn hoặc cố làm gián đoạn hoạt động thích hợp của Trang.

Kiemtien24h.VN có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi nội dung vi phạm các tiêu chuẩn này. Kiemtien24h.VN không chịu trách nhiệm về mọi tài liệu có thể bị phản đối mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng Trang.

Bồi thường thiệt hại

Kiemtien24h.VN hoặc những đơn vị đã giúp chúng tôi sáng tạo, thiết kế, phân phối và/hoặc duy trì Trang sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại có thể xuất phát từ hành vi sử dụng Trang của bạn. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, thiệt hại ngẫu nhiên, nghiêm trọng, gián tiếp hoặc nhằm trừng phạt và chi phí thuê luật sư phát sinh từ việc truy cập và sử dụng Trang của bạn. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả gây ra do việc bạn sử dụng Trang. Bạn đồng ý đảm bảo, bảo vệ và giữ cho Kiemtien24h.VN các giám đốc, công ty con và công ty mẹ cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và đơn vị cấp phép liên quan (gọi chung là “Bên được đảm bảo”) vô hại khỏi và đối với bất kỳ và mọi trách nhiệm, khiếu kiện và chi phí, kể cả mọi chi phí thuê luật sư được chi trả bởi Bên được đảm bảo liên quan đến mọi khiếu kiện phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản sử dụng này, các tuyên bố, điều kiện bảo hành và điều khoản đã đề cập ở trên.

Kiemtien24h.VN đã thực hiện mọi nỗ lực nhằm đảm bảo tính chính xác cho các thông tin được cung cấp trên Trang. Tuy nhiên, do bản chất của phương tiện cũng như các nguy cơ gián đoạn và rớt mạng, chúng tôi không chịu trách nhiệm như đã nói ở trên.

Thông tin liên quan đến dịch vụ

Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất việc đăng ký hoặc cùng với việc sử dụng một số dịch vụ, bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến Kiemtien24h.VN, dịch vụ cụ thể đã sử dụng hoặc các sản phẩm hay dịch vụ khác của Kiemtien24h.VN. Những thông tin này có thể được gửi qua email, SMS và/hoặc bằng các phương tiện khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký. Khi được áp dụng, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi cước phí hoặc chi phí phát sinh theo gói dịch vụ không dây của bạn đi kèm với việc nhận thông tin liên lạc liên quan đến dịch vụ đã sử dụng hoặc dịch vụ được cấp phép khác. Về thông tin không liên quan đến dịch vụ, bạn sẽ có lựa chọn chấm dứt việc nhận các thông tin này. Để biết thêm thông tin liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Kiemtien24h.VN, hãy xem xét các điều khoản trong Chính sách bảo mật của Kiemtien24h.VN.

Bạn đồng ý sẽ nhận thông tin liên quan đến dịch vụ qua email, SMS và/hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác qua thông tin mà bạn đã đăng ký.

Khước từ trách nhiệm bảo hành và bồi thường thiệt hại

BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG TRANG CỦA BẢN THÂN. TRANG (KỂ CẢ MỌI NỘI DUNG VÀ TÍNH NĂNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG HOẶC TRUY CẬP ĐƯỢC QUA TRANG) ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. ĐẾN MỘT MỨC ĐỘ CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ CỦA LUẬT PHÁP, LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG TRÊN TRANG, Kiemtien24h.VN KHÔNG ĐƯA RA CÁC TUYÊN BỐ HOẶC ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO (1) VỀ ĐỘ CHÍNH XÁC, TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ HOẶC KHẢ NĂNG CHỐNG MẤT CẮP ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN HAY CÓ SẴN THÔNG QUA TRANG; (2) RẰNG MÁY CHỦ TẠO TRANG CÓ SẴN KHÔNG BỊ NHIỄM VI RÚT HOẶC CÁC YẾU TỐ KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM, LÀM HẠI HOẶC GÂY THIỆT HẠI CHO THIẾT BỊ MÁY TÍNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ TÀI SẢN NÀO KHÁC KHI BẠN TRUY CẬP, DUYỆT, TẢI VỀ, HOẶC DÙNG TRANG QUA PHƯƠNG TIỆN KHÁC; HOẶC (3) RẰNG VIỆC SỬ DỤNG VÀ TẬN HƯỞNG CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC BỊ LỖI.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SƠ SUẤT CỦA Kiemtien24h.VN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ MỌI THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP, BẤT NGỜ, THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI DO BỊ PHẠT HOẶC CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN (A) VIỆC SỬ DỤNG, (B) KHÔNG THỂ SỬ DỤNG HOẶC (C) CÁC LỖI HOẶC THIẾU SÓT TRONG NỘI DUNG VÀ CÁC TÍNH NĂNG CÓ SẴN TRÊN TRANG, NGAY CẢ KHI Kiemtien24h.VN HOẶC ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NÀY. MỘT SỐ QUYỀN HẠN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI BẤT NGỜ HOẶC DO HẬU QUẢ, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG MỨC BỒI THƯỜNG CỦA Kiemtien24h.VN ĐỐI VỚI BẠN VỀ MỌI THIỆT HẠI, MẤT MÁT VÀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN (DÙ NÊU RÕ TRONG HỢP ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT CÁ NHÂN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SƠ SUẤT HOẶC YẾU TỐ KHÁC) CŨNG KHÔNG VƯỢT QUÁ 2000 EURO.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung được đăng tải trên Trang cũng thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa Kiemtien24h.VN và bạn liên quan đến hành vi sử dụng Trang của bạn. Việc Kiemtien24h.VN không thực hiện bất cứ điều khoản nào liên quan cũng không ảnh hưởng đến toàn bộ quyền yêu cầu thực hiện điều khoản này của Kiemtien24h.VN vào bất cứ lúc nào sau đó cũng như sự khước từ của Kiemtien24h.VN về việc vi phạm bất cứ điều khoản nào liên quan cũng sẽ không được xem hoặc hiểu là sự khước từ chính điều khoản đó. Để có hiệu lực, mọi sự khước từ của Kiemtien24h.VN phải được thể hiện bằng văn bản. Mọi thủ tục tố tụng mà bạn có thể thực hiện liên quan đến việc bạn sử dụng Trang phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh đơn khiếu nại hoặc vụ kiện. Nếu vì bất cứ lý do nào đó mà tòa án xét xử có thẩm quyền nhận thấy có bất cứ điều khoản nào trong những Điều khoản sử dụng này không hợp lệ thì điều khoản đó sẽ được thực hiện ở mức cho phép tối đa để thực hiện mục đích của thỏa thuận này, và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục được thực hiện và có hiệu lực đầy đủ. Những Điều khoản sử dụng này sẽ được kiểm soát và căn cứ theo luật pháp của Thụy Điển mà không quan tâm đến những mâu thuẫn trong các quy định luật pháp liên quan.

DMCA.com Protection Status